Thursday, July 30, 2015 - 15:02

Làm sếp không khó , chỉ cần không hứa và thực hiện từ từ là mọi việc sẽ ổn hết .

Nguồn : 24h.com.vn