Wednesday, June 17, 2015 - 09:25

Đó là một trong những tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành và được áp dụng từ ngày 1/8/2015.

Theo tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao tại Quyết định 19/2015/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ban hành, doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng 2  tiêu chí quy định tại Điểm a và b Điều 75 của Luật Đầu tư (Luật số: 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014): Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Doanh nghiệp công nghệ cao phải có trên 15 cử nhân và phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

Ngoài việc đáp ứng 2 tiêu chí nêu trên, doanh nghiệp đồng thời phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm. Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%; 

Số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5%.Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người. 

Theo Luật Công nghệ cao (Luật số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008), Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;  được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao. 

Quyết định 19/2015/QĐ-TTG cũng quy định, các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước ngày 1/8/2015 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định này.

HÒA HẬU